Asemblea xeral de socios 2015. Día 30 de abril

Convócase a asemblea xeral de socios do ano 2015 que se celebrará no Lar social do Chanto o próximo día 30 de abril, ás 18:00 horas en primeira convocatoria e ás 18:30 horas en segunda convocatoria. Hai que salientar que esta asemblea está aberta a todos os veciños. Explicaranse as actividades realizadas, presentaranse as contas do pasado ano 2015 e expoñeremos os orzamentos para o vindeiro ano 2016. Pedirlle por favor que procure asistir a dita asemblea xa que o seu voto e decisivo para a aprobación das actas e os orzamentos. Tamén poderá, de seguro, aportar una valiosa opinión respecto do traballo feito e novas iniciativas que guste propoñer. Non habendo máis novidades agradecerlle a súa colaboración, reciba un cordial saúdo.

A secretaria,

Asociación cultural Meigas e Trasgos C.I.T.

Correo: directiva@meigasetrasgos.gal

Convocatoria_xunta-2015

Comunicado, Colectivo en Defensa da Gaita

copadorei bandaourense

A Asociación de Gaiteir@s Galeg@s recibiu a petición por parte do Colectivo en Defensa da Gaita de publicar o seguinte comunicado:

A ACB non entende de gaitas

Cando acontece unha cita deportiva da talla dunha final da Copa do Rei de Baloncesto é moi importante que se coñeza o que e a quen se contrata. O máis sinxelo é recorrer ao quen ten máis sona ou a tal agrupación a través dun coñecido.  Isto foi o que se fixo coa Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense o pasado domingo no Coliseum de A Coruña. Asesorarse antes de facelo debería de ser unha obriga por unha simple cuestión de respecto e ética musical. Os galegos en xeral e, neste caso, os coruñeses en particular non merecemos o trato e a imaxe que se está a dar da nosa música tendo como máximo expoñente a unha agrupación pseudo-escocesa que non representa nin de lonxe a Galicia. Hai entidades dabondo espalladas pola nosa terra que xa fan todo o contrario. E é, sen dúbida, unha vergoña para moita xente ver a unha banda que di representarnos con bastóns de mando militares, gaitas “marcianas” (instrumentos híbridos entre gaita escocesa e galega) e desfiles con malabarismos máis propios de bandas doutros países tan respectables como o noso. Levamos tempo dicindo que iso non é de aquí, por moito que nos queiran convencer doutra cousa. E tanto os organizadores (a ACB) como os colaboradores de tal evento (entre eles o Concello da Coruña e a Deputación Provincial da Coruña, que destinan cartos públicos a tal efecto) deberían reflexionar e explicarnos a todos se eles identifican iso como galego porque nós xa o entendemos e sabemos distinguir as cousas perfectamente. Menos aplausos e máis conciencia, por favor. Informarse antes de facer algo non ocupa lugar. A ignorancia musical da xente chega a converterse en falta de respecto a todo un pobo.

Colectivo en Defensa da Gaita (CDG)
En representación do CDG
RAMÓN RODRÍGUEZ PALLEIRO
LUIS GARCÍA CORRAL
RICARDO CASÁS SALGADO

Museo

Museo de Arte Contemporánea

             A Bienal de Arte Galega adicábase en anos alternativos á pintura e á escultura, e as obras que se presentan á Bienal amosábanse nos días previos á Noite Meiga no Lar social, e finalmente, as obras premiadas pasaban a engrosar os fondos do Museo de Arte Contemporánea Galega ubicado no Lar social de “Meigas e Trasgos C.I.T.”. Conta xa con obras de gran valor que se amosan permanentemente ó público e onde  están  representados os pintores, escultores e fotógrafos galegos dos máis recoñecidos dentro e fora de Galicia.  Juan Piñeiro, Francisco  Cancedo, Xurxo, Lomarti, Paco Díaz, Belinchón, Espiral, Díaz Fuentes, Puchades, Sobrado Balboa, Quijada, son algúns dos autores que posúen obras no Museo que a nosa asociación manten aberto ó público todo o ano.

     Bienal de escultura               Bienal de pintura

 

Acerca de nos

meigas_e_trasgos_vella_1980-1990

            Son fins desta asociación a realización de actividades de fomento da cultura en tódalas súas manifestacións, tales como a organización de concertos de música, certames literarios e artísticos en xeral, o ensino de música e danza, exposicións , protección do patrimonio histórico-artístico e do medio ambente natural, a exaltación da gastronomía propia da comarca de Sarria e de Galicia, a organización de eventos e festas de carácter lúdico-cultural, e a promoción da actividade deportiva en xeral; a investigación, fomento e difusión do folklore de Galicia en calquera das súas manifestacións así como da cultura galega en xeral; elaborar e difundir información turística da comarca de Sarria facilitando información turística a cantos a soliciten, e asesorar ós organismos turísticos das diferentes administración en cantos asuntos lle sexan sometidos a consideración e a recuperación, conservación e promoción do camiño de Santiago; así como a difusión da cultura derivada del.

Directiva:

      A nova directiva de Meigas e Trasgos resultante da xunta anual de socios do día 7 de febreiro de 2015. Ese día saiu reelixido por unanimidade o anterior presidente quedando este facultado para o nomeamento do resto da directiva. Unha vez que aceptaron todo-los membros os seus cargos, a directiva quedou composta polos seguintes membros da asociación:

 • Presidente: Julio Francisco González López.

 • Vicepresidenta: Ana Belén Fernández Gayoso.

 • Secretaria: Isabel Sánchez García.

 • Vicesecretario: Jorge Iglesias Díaz de Freijo

 • Tesorero: Domingo Antonio López Fernandez.

 • Vicetesorera: Diana Sánchez García.

 • Vocal1: María Violeta Díaz López.

 • Vocal2: Carmen López Barreal.

 • Vocal3: Iván Pereiro Campo.

 • Vocal4: María José Calvo Costa.

Os socios:

      Na actualidade o número de socios é de 175 persoas. Os socios son todos maiores de idade e os menores ó seu cargo considéranse cos mesmos dereitos que os socios titulares. Tamén consideramos que só é necesario que se faga socio un dos membros adultos dunha mesma familia.

A cota anual de socio é de 30 €

Serán dereitos dos socios:

 • a) Deliberar e votar en condicións de igualdade na Asamblea Xeral

 • b) Utilizar os servicios da Asociación nas mesmas condicións de igualdade.

 • c) Formar parte da Xunta Directiva nos cargos elexidos.

 • d) Acceder á información concernente á Asóciación.

 • e) Ser oído en cuestións disciplinarias que lle afecten.

 • f) Separarse voluntariamente da Asociación

Son deberes dos socios:

 • a) Aboa-la cota regulamentaria que se establecese.

 • b) Asistir ás sesións da Asamblea Xeral con voz e voto.

 • c) Acatar e cumplir os acordos e decisións da Asamblea Xeral e da Xunta Directiva.

 • d) Absterse de realizar calquer acción tendente a perxudicar gravemente os intereses da Asociación.